Kontakt
Saznaj više

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Akcije

23 10.17.

Započeo je novi projekat na području Općine Novo Sarajevo


Krajem septembra 2017. godine započeo je novi projekat „Naviku usvojimo - EE otpad odvojimo“ koji provodi U.G. COOR (Centar za okolišno održivi razvoj) Sarajevo u saradnji sa ZEOS eko-sistem d.o.o. i Općinom Novo Sarajevo. Sveukupni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i selektivnom prikupljanju otpada u Općini Novo Sarajevo.

Planirano trajanje projekta je 3 mjeseca.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Uključiti javnost u identifikaciji problema vezanih za EE otpad i zaštitu okoliša-kroz anketiranje,
 • Obavijestiti javnost i podići svijest o važnosti pravilnog odlaganja EE otpada u Općini,
 • Podići svijest o važnosti obilježavanja ekoloških datuma u općini kroz zajedničke manifestacije škola, organizacija civilnog društva (OCDa), stanovništva i drugih zainteresiranih strana,
 • Doprinijeti smanjenju ukupnih količina otpada koje se odlažu na deponiju kroz akciju prikupljanja EE otpad i kroz vannastavne aktivnosti u Centru Vladimir Nazor,
 • Educirati djecu, podjednako i djevojčice i dječake, školskog uzrasta o opasnostima EE otpada i mogućnostima njihovog zbrinjavanja,
 • Educirati stanovništvo o opasnostima EE otpada i mogućnostima njihovog zbrinjavanja,
 • Realizirati stalnu vannastavnu aktivnost u Centru Vladimir Nazor vezanu sa EE otpad.
 • Projektom će direktno biti obuhvaćeni učenici 6 osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo. Druga ciljna grupa su svi stanovnici Općine Novo Sarajevo, na koje će se uticati sa ciljem jačanja svijesti, povećanja educiranosti i unaprjeđenja njihovog odnosa spram okoliša generalno, ali i o EE otpadu, potrebi njegovog selektivnog prikupljanja, njegovoj opasnosti i mogućnostima ponovne upotrebe.

Pored toga, svi učenici u školama sa područja Općine Novo Sarajevo mogu učestvovati u akciji prikupljanja EE otpada, kao i svi stanovnici Općine, a za školu koja sakupi najviše e-otpada biti će obezbijeđena nagrada.

Učesnici u projektu kod kojih su obezbijeđene palete za e-otpad:

 • OŠ Čengić Vila 1
 • OŠ Velešićki heroji
 • OŠ Malta
 • Centar Vladimir Nazor
 • OŠ Grbavica1
 • OŠ Grbavica 2

U svrhu projekta smo pripremili elektronsku anketu sa ciljem istraživanja javnosti/građana u Općini Novo Sarajevo o upravljanju e-otpadom, koju građani mogu popuniti ovdje.

EE otpad ili e-otpad je električni i elektronski otpad, a pod njega potpadaju svi uređaji koji su radili uz pomoć električne energije ili baterija. Cjelokupni EE otpad spada u red opasnog otpada zbog opasnih komponenti koje sadrži, pored toga EE otpad sadrži i korisne komponente koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti kao sekundarna sirovina za novi proizvod. Zbog toga je sistem zbrinjavanja otpada i reciklaže vrlo bitan.

22769592_512976262403077_5339664682388802075_o.jpg
22791687_512976389069731_851507950322323896_o.jpg
22780422_512976335736403_812774026420438479_n.jpg
22730316_512976239069746_5358366478066527910_n.jpg
22688612_512976269069743_4424783542113338869_n.jpg
22728849_512976632403040_5580478197411556872_n.jpg
22728654_512976589069711_9140859693592162482_n.jpg

Arhiva