Najčešća pitanja
1. Šta reguliše Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

Po principu produžene odgovornosti proizvođača, svi uvoznici, distributeri i proizvođači e-opreme (električne i elektronske opreme) dužni su sami obezbijediti pravilno izvještavanje o plasiranim/prodatim proizvodima na teritoriji FBiH i postupanje sa opremom na kraju njihove životne dobi, osim ukoliko tu obavezu ne prenesu na društvo ZEOS eko-sistem d.o.o.

Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda uređuje:

  • način i postupak prijave stavljanja električnih i elektronskih proizvoda na tržište,
  • osnivanje sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rad tog sistema.
2. Ja nemam električni i elektronski otpad, zašto da plaćam naknadu?

Naknada se plaća za električne i elektronske proizvode koji se po prvi put plasiraju/prodaju na tržište Federacije Bosne i Hercegovine. Naknada se koristi za sakupljanje i zbrinjavanje e-otpada koji se trenutno nalazi na tržištu, edukaciju i ulaganje u infrastrukturu za odvojeno sakupljanje e-otpada.

3. Šta je električna i elektronska oprema?

Električna i elektronska oprema su proizvodi čiji pravilan rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi koji su namijenjeni proizvodnji, prenosu i mjerenju protoka i polja ukoliko se razvrstavaju u jedan od dole navedenih razreda ili podrazreda, a upotrebljavaju se kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmjenični protok i 1500 V za jednosmjerni protok;

Detaljan spisak svih uređaja koje obuhvata Pravilnik pogledajte ovdje.

4. Ko su Obveznici sistema prema Pravilniku o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda?

Obveznici sistema upravljanja i zbrinjavanja e-otpada su svi proizvođači, uvoznici i distributeri električne i elektronske opreme, koji stavljaju opremu po prvi put na tržište Federacije Bosne i Hercegovine. Distributeri, koji stavljaju opremu prvi put na tržište dužni su se uključiti u sistem upravljanja i zbrinjavanja e-otpada. Za ostalu opremu koju prodaju su u obavezi da od proizvođača i uvoznika obezbijede dokaz da su svoju električnu i elektronsku opremu uključili u sistem. U protivnom, odgovorni su da tu opremu sami uključe u sistem i da za istu plaćaju naknadu.*

*ZEOS eko-sistem sugeriše Distributerima da zahtijevaju, od svojih dobavljača električne i elektronske opreme, Potvrdu o uključenosti u sistem, u slučaju kada su distributeri opreme, a ne proizvođači i uvoznici.

5. Šta se podrazumjeva pod terminom "stavljanje po prvi put na tržište"?

Stavljanje po prvi put na tržište znači prvu prodaju proizvedene ili uvezene opreme na tržište FBiH drugim korisnicima i/ili ako je oprema proizvedena ili uvezena u FBiH, a proizvođač ili uvoznik je i krajnji korisnik te opreme.

6. Koje su obaveze Obveznika sistema prema Pravilniku o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda?

Proizvođač, distributer i uvoznik je u obavezi poslati Federalnom ministarstvu okoliša i turizma BiH i Fondu za zaštitu okoliša FBiH  izvještaj o količini, masi i vrsti opreme stavljene na tržište. Izvještaj se popunjava elektronski putem aplikacije na internet stranici www.zeos.ba.

Svi proizvođači i uvoznici obavezni su uplaćivati opštu naknadu Fondu za zaštitu okoliša FBiH. Naknada se uplaćuje na polugodišnjem nivou po izdavanju Rješenja.

Proizvođači i uvoznici koji nisu prenijeli svoje obaveze na operatera ZEOS eko-sistem d.o.o. su dužni uz opštu naknadu uplaćivati i naknadu za upravljanje otpadnom opremom Fondu za zaštitu okoliša FBiH.

Svi proizvođači, uvoznici i distributeri, koji nisu plaćali naknadu za plasirane proizvode od dana stupanja na snagu Pravilnika, dužni su pripremiti izvještaje i platiti retroaktivno Fondu za zaštitu okoliša FBiH, za sve godine za koje nije plaćena naknada, osim za tekuću godinu u kojoj su svoju obavezu prenijeli na operatera ZEOS eko-sistem d.o.o.

7. Zašto bih prenio/la svoju obavezu na operatera ukoliko plaćam i opštu i naknadu za upravljanje Fondu za zaštitu okoliša FBiH, koja je razlika?

Svi uvoznici, distributeri i proizvođači su dužni plaćati opštu naknadu, međutim oni koji svoju obavezu prenesu na operatera ZEOS eko-sistem d.o.o. plaćaju niže naknade za upravljanje otpadom, imaju obezbijeđenu besplatnu uslugu zbrinjavanja (obrade i reciklaže) svog električnog i elektronskog otpada, dobivaju pristup za korištenje elektronske aplikacije za izvještavanje o plasmanu električne i elektronske opreme na tržište FBiH, dobivaju svu potrebnu pravnu podršku i dokumentaciju i nemaju nikakvog stresa oko ispunjenja svoje obaveze. Također postoji i mogućnost saradnje i zajedničkih marketinških aktivnosti u svrhu podizanja svijesti i akcija prikupljanja električnog i elektronskog otpada. Sve navedene pogodnosti klijenti dobivaju besplatno.

8. Ko je Operater sistema?

Operater sistema je pravno lice, na koje su proizvođači, uvoznici i distributeri prenijeli obavezu upravljanja i zbrinjavanja otpadnom opremom odnosno sklopili ugovor o prenosu obaveze upravljanja sa otpadnom opremom na ZEOS eko-sistem d.o.o. Pored zbrinjavanje električnog i elektronskog otpada preko operatera se vrši i izvještavanje o plasiranim proizvodima na tržite FBiH i plaćanje niže naknade za takve proizvode.

Primarni cilj operatera sistema je ispunjavanje zakonskih uslova propisanih Pravilnikom.

9. Kakve su kazne u slučaju nepoštivanja odredbi Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda?

Primjenjivat će se kaznene odredbe u skladu sa članom 52. i 53. Zakona o upravljanju otpadom i drugih posebnih propisa.

10. Na koji način će se vršiti nadzor nad primjenom Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda?

Nadzor nad djelatnostima upravljanja otpadom i ispunjenjem uvjeta iz dopuštenja sukladno odredbama Zakona o upravljanju otpadom i propisa donesenih na temelju njega provodit će inspektori zaštite okoliša i tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori, na federalnoj razini federalni inspektor i na kantonalnoj razini kantonalni inspektor.

Podijeli sadržaj