Aktivnosti

Važne informacije o e-otpadu!

17.01.2024.

Električni i elektronski otpad (e-otpad) se preko društva ZEOS eko-sistem d.o.o. u Federaciji Bosne i Hercegovine pravilno zbrinjava još od 2013. godine. Zakonska regulativa koja uređuje ovu oblast zove se Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (Sl. novine. FBiH 23/23). Pravilnik uređuje postupak i pravila za stavljanje u promet električnih i elektronskih proizvoda, ali i uspostavu sistema upravljanja električnim i elektronskim otpadom i to, preuzimanje, sakupljanje, obradu, reciklažu, izvoz, privremeno skladištenje i druge aktivnosti sa ciljem postizanja elemenata cirkularne ekonomije.

ZEOS eko-sistem d.o.o u službi ovlaštenog operatera sistema vam omogućava:

 • Besplatno preuzimanje električnog i elektronskog otpada, za kompanije i stanovništvo, kliknite ovdje
 • Urednu dokumentaciju o preuzimanju e-otpada, te toku otpada
 • Informacije o načinu reciklaže, postojećoj infrastrukturi uz organizovanje kampanja za jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša, kao i kampanja za sakupljanje e-otpada
 • Infrastrukturu i efikasne modele za sakupljanje e-otpada

E-otpad je termin koji se koristi za električni i elektronski otpad, odnosno sve stare ili pokvarene aparate koji su radili na struju ili baterije, isključujući kategorije tonera, baterija, vojne opreme, velikih industrijskih mašina, proizvode koji su sastavni dio druge vrste opreme ili su ugrađeni u objekte, kao i sastavne/rezervne dijelove uređaja. Ovi uređaji se sakupljanju i zbrinjavaju u našoj državi putem ovlaštenih i legalnih tokova, što je jedini način kako bi se spriječilo zagađenje okoliša, unaprijedio cjelokupan sistem i očuvali važni kritični resursi.

Vrlo je važno znati da:

 1. Otpadna oprema ne spada u miješani komunalni otpad
 2. Potrebno ju je odvojeno sakupljati i predati na zbrinjavanje
 3. Može se ponovno koristiti ili reciklirati postupcima prerade
 4. Negativno utiče na zdravlje ljudi i okoliš, jer sadrži opasne materije
 5. Znak prekrižen kontejner znači da je potrebno da se e-otpad odvojeno sakuplja

E-otpad je razvrstan u sljedeće razrede:

 1. Oprema za izmjenu temperature
 2. Ekrani, monitori i oprema koja sadrži ekrane površine veće od 100m2
 3. Sijalice (fluorescentne, kompaktne, visokointenzivne, niskointenzivne i LED)
 4. Velika oprema
 5. Mala oprema
 6. IT oprema i telekomunikacijska oprema

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj