Aktivnosti

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA

10.02.2016.

 Službene novine Federacije BiH, broj 8/16

Na osnovu odredbi člana 58. stav 8. Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09), federalna ministrica okoliša i turizma donosi 03.02.2016 godine

PRAVILNIK 

 

 

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA 

 

Član 1. 

Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", br. 87/12 i 107/14) prestaje da važi. 

Član 2. 

(1) Operateri sistema za otpad od električnih i elektronskih proizvoda dužni su da Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) i Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Fond) dostave izvještaj o ispunjavanju nacionalnih ciljeva za 2015. godinu radi utvrđivanja činjeničnog stanja i vođenja baza podataka najkasnije do 31. marta 2016. godine. 

 

(2) Operateri sistema su dužni da angažuju vanjskog revizora koji će izvršiti reviziju njihovog poslovanja, te su dužni istu dostaviti Federalnom ministarstvu. 

Član 3. 

Operateri sistema za otpad od električnih i elektronskih proizvoda su dužni da sve stečene obaveze i sva namjenski neutrošena sredstva, osim iznosa koji se odnosi na osnivački kapital, prenesu na Fond do 31. marta 2016. godine. 

Član 4. 

Operateri sistema nemaju prava da raspolažu ili u bilo koju svrhu koriste informacije o privrednim društvima sa kojima su bili u ugovornom odnosu. Sve podatke iz svojih informacionih sistema dužni su da zvanično predaju Fondu u elektronskoj formi. 

Član 5. 

Federalno ministarstvo će formirati komisiju za prenos stečenih obaveza i finansijskih sredstava sa operatera za otpad od električnih i elektronskih proizvoda na Fond u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. 

Član 6. 

(1) Fond će napraviti izvještaj Federalnom ministarstvu o stečenim obavezama i raspoloživim sredstvima sa prijedogom rješenja do 30. juna 2016. godine. 

 

(2) Izvještaj i prijedlog rješenja iz stava (1) ovog člana usvaja Federalno ministarstvo. 

 (3) Finansijska sredstva, koja budu prebačena na Fond sa operatera sistema, Fond će isključivo namjenski utrošiti za unaprjeđenje infrastrukture upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, uz nadzor Federalnog ministarstva. 

Član 7. 

Obveznici sistema koji nisu svoju obavezu upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda prenijeli na operatera sistema niti su izvršili obaveze putem Fonda ostaju u obavezi da to ispune za period u kojem je Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", br. 87/12 i 107/14) bio na snazi. 

Član 8. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj