Projekti

Recikliranje e-otpada sa ZEOS eko-sistemom je vrlo jednostavno

27.08.2018.

Električni i elektronski otpad  (e-otpad), prema klasifikaciji spada u OPASNI OTPAD te sadrži mnoge štetne tvari za zdravlje ljudi i okoliš, poput: žive, kadmija, kroma, broma, olova, arsena, azbesta, spojeva silicija, berilija, fosfora itd.

Osnovni razlozi zbog čega je e-otpad postao vrlo veliki problem jest činjenica što se ubrzanim razvojem tehnologije upotrebljava sve veća količina elektičnih/elektronskih aparata (mobiteli, kompjuteri i sl.), a svi ti uređaji sadrže preko 1000 različitih tvari od kojih su mnoge otrovne, kao npr.:

  1. KADMIJ - Nalazi se u IR čitačima te otpornicima čipova. Oštećuje bubrege, kosti i taloži se u tijelu.
  2. ŽIVA - Nalazi se u svjetlosnim sijalicama, te ekranima. Oštećuje bubrege, šteti mozgu i razvoju fetusa.
  3. BERILIJ – Izrazito kancerogena tvar. Nalazi se u matičnim pločama.
  4. OLOVO – Nalazi se u monitorima. Štetno djeluje na živčani i reproduktivni sustav te koči mentalni razvoj djece i fetusa.
  5. HEKSAVALENTNI KROM - Koristi se kao zaštita od korozije. Uzrokuje oštečenja DNA i astmatični bronhitis.
  6. BARIJ - Koristi se u katodnim cijevima. Utiče na nateknuće mozga, oštečenje jetre, srca i slezene.
  7. PVC – Spaljivanjem plastike nastaje otrovni plin dioksin.

Iz navedenih razloga: e-otpad nije dozvoljeno odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva, već ga je potrebno izdvojiti i predati ovlaštenim sakupljačima.

Kada iz bilo kog razloga prethodno navedena e-oprema postane neupotrebljiva, pretvara se u e-otpad o kome se treba pobrinuti, odnosno reciklirati ga! Otpadni električni i elektronički uređaji i oprema sadrže plastiku, metale i slične materijale koji se mogu nakon recikliranja ponovo koristiti kao sekundarna sirovina za neki novi proizvod.

Tehnološki proces recikliranja e-otpada dijelimo na 3 faze:

  1. Odvojeno skupljanje e-otpada
  2. Primarna obrada e-otpada
  3. Sekundarna obrada e-otpada

Kao što je prije napomenuto, e-otpad spada u Opasni otpad te se iz domaćinstava i industrije mora sakupljati i odvoziti odvojeno od ostalog otpada.
E-otpad nije dozvoljeno odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva, već ga je potrebno izdvojiti i predati ovlaštenim sakupljačima.


Recikliranjem e-otpada direktno pridonosimo:
Očuvanju ljudskog zdravlja
Štednji skupe i dragocjene energije
Smanjenju deponijskog prostora
Očuvanju prirode i smanjenju potražnje za prirodnim sirovinama
Smanjenju onečišćenosti zraka, vode i tla

Metode i tehnološki procesi recikliranja e-otpada

Tehnološki proces recikliranja/oporabe e-otpada dijelimo na:

1. Rastavljanje e-otpada (primarna obrada)

Primarna obrada obuhvaća rastavljanje otpadnih uređaja i opreme, te izdvajanje opasnih i vrijednih komponenti. U pravilu se radi o ručnoj separaciji i odvajanju otpada. Ostali dijelovi e-otpada koji su sačinjeni od plastike i stakla se prešaju i usitnjavaju. Rastavljeni i sortirani otpadni e-uređaji odvoze se u postrojenja za recikliranje e-otpada.
Opasne komponente jesu: baterije, akomulatori, toneri, katodne cijevi, prekidači od žive, elektrolitski kondenzatori, razna ulja i plastike te HCFC plinovi.
Korisne komponente jesu: transformatori, žice, elektromotori, štampane ploče, električni kablovi, hard (tvrdi) diskovi i “pržilice” i čitači diskova tzv. CD/DVD-ROM-ovi.

2. Mehanička obrada e-otpada (sekundarna obrada)

Nakon što se u sklopu primarne obrade izdvoje opasne i korisne komponente iz e-otpada, slijedi mehaničko (mašinsko) usitnjavanje popraćeno magnetskim  razdvajanjem željeznih i ostalih materijala uz njihovo odvajanje i prešanje. Materijal tada dolazi do usitnjivača koji ga usitnjava te se prenosi na strujni odjeljivač gdje se odvajaju neželjezni metali od plastike. Iz ostalih materijala ručno se odvajaju  preostale opasne komponente.

Rezultat recikliranja su vrijedne sirovine kao što su željezo, bakar aluminij, mesing, bakrena žica. One se prodaju kao sekundarne sirovine i vraćaju natrag u proces proizvodnje novih uređaja. Time smanjujemo eksploataciju prirodnih resursa i čuvamo našu planetu za buduće generacije.

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je ovlašteni operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u FBiH.

Iz navedenog možemo zaključiti da je proces reciklaže vrlo bitan i da su pravilne navike građana po pitanju odvojenog odlaganja otpada ključne za očuvanje i zaštitu životne sredine. Za više informacija o e-otpadu i našim aktivnostima posjetite našu stranicu www.zeos.ba ili naše profile na FacebookuInstagramuLinkedinuTwitteru ili Youtube-u.

 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj