Projekti

Obavještenje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom u Republici Srpskoj

14.12.2020.

Posebne kategorije otpada

U skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 111/13, 106/15, 16/18 i 70/20) i Pravilnika o obrascima izvještaja o upravljanju posebnim kategorijama otpada ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 87/20) za proizvedene ili uvezene proizvode koji poslije upotrebe postaju otpad plaća se naknada za opterećivanje životne sredine POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA, a u svrhu pokrivanja troškova uspostavljanja sistema upravljanja posebnim tokovima otpada.

Visina naknade obračunava se na osnovu POLUGODIŠNJEG izvještaja o upravljanju posebnim kategorijama otpada koji obveznik plaćanja naknade dostavlja Fondu. Fond obračunava naknadu na osnovu podnesenog polugodišnjeg izvještaja o upravljanju posebnim kategorijama otpada i to:

1) za prvo polugodište izvještaji se dostavljaju do 31. jula tekuće godine,
2) za drugo polugodište do 31. januara naredne godine.

Naknada za posebne kategorije otpada plaća se za sljedeće proizvode:

1) plastične kese za nošenje, osim biorazgradivih plastičnih kesa za nošenje;
2) baterije i akumulatore;
3) gume za motorna vozila;
4) električne i elektronske proizvode i opremu;
5) mineralna i sintetička ulja i maziva;
6) motorna vozila, osim istorijskih i kolekcionarskih motornih vozila, kao i motornih vozila diplomatskih, konzularnih i međunarodnih predstavništva.

Obveznik plaćanja naknada za posebne kategorije otpada je proizvođač, uvoznik ili trgovac koji navedene proizvode stavlja prvi put u promet na teritoriji Republike Srpske.

Izvještaj se dostavlja Fondu na popunjenom OBRASCU, elektronskim putem na e-mail ili na CD bez potpisa i ovjere i na odštampanom popunjenom obrascu (u papirnoj formi) poštom, a koji je propisno potpisan i ovjeren od odgovornog lica.

Na osnovu podnesenog izvještaja od strane obveznika, Fond donosi rješenje o plaćanju naknade. Rješenjem o plaćanju naknade utvrđuje se visina naknade, način i rok plaćanja.

Dokaz o izvršenoj uplati naknade obveznik je dužan da dostavi Fondu.

NAPOMENA:
Imajući u vidu odredbe člana 103b. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 111/13, 106/15, 16/18 i 70/20), prema kojim obračunski period iz člana 63j. počinje teći od prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem ovaj zakon stupa na snagu a uzimajući u obzir da je isti stupio na snagu dana 24.07.2020. godine, u obračunski period prvog polugodišnjeg izvještavanja prijavljuju se količine plasiranih proizvoda za period od 01.08 do 31.12.2020. godine.

Obrasce i više informacija možete pronaći na stranici Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS.

Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom u Republici Srpskoj - latinica
Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom u Republici Srpskoj - ćirilica

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj