Projekti

Istraživanje - Analiza mišljenja i stavova građana po pitanju upravljanja električnim i elektronskim otpadom

12.05.2021.

ZEOS eko-sistem d.o.o. u službi ovlaštenog operatera sistema, a sa ciljem unapređenja sistema zbrinjavanja i upravljanja električnim i elektronskim otpadom, je sproveo detaljno istraživanje javnog mišljenja građana, kako bi se utvrdilo trenutno stanje nivoa svijesti, ali i stečene navike koje građani praktikuju prilikom odlaganja ove vrste otpada.

Ciljna populacija: opšta populacija u FBiH
Metodologija istraživanja: anketiranje telefonskim putem
Trajanje ankete: 5 minuta
Uzorak: n=1.019
Period anketiranja: 19.11.2020 – 28.11.2020.
Ranking metoda ponderisanja podataka, uz kombinacije spol-dob, region-tip naselja.

GLAVNI ZAKLJUČCI PROVEDENE ANKETE

Odvajanje elektronskog otpada

53% ispitanika izjavljuje da zna gdje je potrebno odložiti neki elektronski uređaj da bi on bio ekološki zbrinut, ipak 31% to ne zna i 16% nije sigurno. Muškarci su nešto više osviješteni o ovoj temi u odnosu na žene. Kada je u pitanju odvajanje e-otpada od drugog smeća, 33% građana u FBiH to čini i to najviše na način da e-otpad daje uličnom sakupljaču (Romi), prodaju sakupljaču e-otpada ili daju komunalnom preduzeću. Gledano po kategorijama e-otpada, bijela tehnika, TV i monitori se uglavnom daju Romima, mali uređaji se daju Romima, ali i komunalnom preduzeću, dok se sijalice i baterije uglavnom ostavljaju pored kontejnera od strane 37% ispitanika.

Izostanak adekvatne infrastrukture za predaju e-otpada je glavni razlog što pojedinci ne odvajaju e-otpad te bi upravo izgradnja dodatne infrastrukture bila najbolji poticaj da to počnu raditi. Pored toga, pružanje više informacija o načinu na koji se to radi, te dolazak na kućnu adresu i preuzimanje e-otpada bi također bili neki dodatni poticaji za građane za veću brigu o ispravnom odlaganju e-otpada.

Osviještenost građana

 • Polovina ispitanika izjavljuje da zna gdje odložiti električni i elektronski otpad 53%
 • Trećina ispitanika izjavljuje da ne zna gdje odložiti električni i elektronski otpad 31%
 • 16% ispitanika nije sigurno gdje odložiti električni i elektronski otpad

Odvajanje električnog i elektronskog otpada

 • Dvije trećine ispitanika odvajaju svoj e-otpad predaju Romima, uličnim sakupljačima ili komunalnom preduzeću 67%
 • Jedna trećina ispitanika ne odvaja e-otpad 33%

Elektronski otpad u domaćinstvima

Sijalice i baterije su kategorije e-otpada koje se najviše skladište u domovima u FBiH kod 50% ispitanika, a zatim (u nešto manjoj mjeri) bijela tehnika (34%) te mali aparati 19% i TV - monitori (9%). Domovi u FBiH u prosjeku sadrže do 2 TV i/ili monitora dok je mlađa populacija ta koja ima nešto veći broj takvih uređaja u odnosu na prosjek populacije. Građani FBiH su u ovoj godini u prosjeku bacilli 1 elektronski  aparat kao što je TV, monitor, frižider i slično. Oko 15% izjavljuje da je u ovoj godini bacilo 2-3 elektronska aparata dok je jako mali procenat onih građana koji su bacilli 4 ili više elektronska aparata.

Skladištenje električnog i elektronskog otpada u domaćinstvima

 • Sijalice i baterije se najviše skladište u domovima građana 50%,
 • Bijela tehnika 34%,
 • Mali aparati 19%,
 • TV – monitori 9%.

Odlaganje velikih aparata i TV – monitora

 • Građani u prosjeku odlažu 1 aparat godišnje (TV - monitor ili veliki uređaj),
 • 15% njih je odložilo 2-3 aparata,
 • U prosjeku 62% građana godišnje ne odvoji niti jedan TV -monitor ili veliki uređaj.

Stavovi građana spram odvajanja elektronskog otpada

Većinski građani FBiH smatraju da je odvajanje smeća prilikom bacanja jako bitno za okoliš. Podjednaki su procenti i kada posmatramo dobne skupine i mjesto stanovanja. Ipak, značajan dio građana (29%) smatra da odvajanje smeća nije na građanima, nego da je to odgovornost komunalnog preduzeća. Ovom stavu je nešto sklonija mlađa populacija i oni koji žive u Srednjobosanskom kantonu te Hercegovini. S druge strane, svaki deseti punoljetni građanin (11%) FBiH izjavljuje da nije nikada razmišljao o temi odvajanja smeća i kakav to uticaj ima na okoliš, dok je jako mali procenat onih koji smatraju da je odvajanje smeća čisti gubitak vremena i da to nije potrebno raditi (1%).

Poticaji za odvajanje električnog i elektronskog otpada

 • Postavljanje infrastrukture 63%,
 • Više informacija kako da se odloži e-otpad 19%,
 • Preuzimanje sa kućne adrese 10%,
 • Novčane naknade 4%,
 • Više informacija o štetnosti e-otpada na okoliš 3%,
 • Drugo 1%.

Stavovi građana spram odvajanja otpada

 • Odvajanje smeća prilikom bacanja je jako bitno za okoliš 59%
 • Komunalno preduzeće treba se baviti odvajanjem otpada, ne građani 29%
 • Nisam o tome nikada razmišljao/la 11%
 • Odvajanje smeća je apsolutno bespotrebno i gubitak vremena 1%

Građani ne odvajaju električni i elektronski otpad zbog

 • Nepostojanja adekvatne infrastrukture za predaju e-otpada 57%
 • Ne znam kako da to uradim, nemam dovoljno informacija o tome 17%
 • To je posao komunalnog preduzeća, ne moj 11%
 • Nemam vremena za to 8%
 • Ne vidim smisao u odvajanju otpada 7%

Praćenje informacija o otpadu

 • TV i radio 50%
 • Ne pratim informacije vezano za upravljanje otpadom 34%
 • Društvene mreže 17%
 • Web portali 14%
 • Novine i magazini 6%
 • Bibordi, letci, plakati 1%
 • Newsletter 0,4%
 • Youtube 0,4%

Svaki dom u prosjeku ima 2 TV – monitora

Populacija gotovo u većini nema neke ideje za unapređenje sistema zbrinjavanja e-otpada što govori da ova tema još uvijek nije toliko aktuelna unutar populacije. Ipak, neke od ponuđenih ideja su:

 • razdvajanje kontejnera za e-otpad od običnih kontejnera,
 • postavljanje više kontejnera i na bolje lokacije,
 • podizanje svijesti građana,
 • bolja organizacija i rad nadležnih službi (KJKP),
 • uvođenje strožijih kazni za nepoštovanje pravila.

Preporuke za daljnji rad

 1. Veća frekventnost oglašavanja i edukacija o važnosti odvajanja e-otpada od ostalog smeća sa posebnim fokusom na to šta znači ekološki zbrinut otpad s ciljem podizanja svijesti građana o toj temi.
 2. Izgradnja adekvatne infrasktrukture za predaju e-otpada
 3. Sprovođenje kvalitativnog istraživanja sa ciljem upoznavanja stavova građana, načina adekvatnog oglašavanja, koje bi potaknulo na razmišljanje i promjenu

Uvažavajući prikazane podatke ZEOS eko-sistem je u proteklom periodu investirao u nabavku novih 36 e-kontejnera, koji će biti postavljeni u toku 2021. godine, a ovu priliku koristimo da pozovemo komunalna preduzeća da se uključe u legalni i ovlašteni sistem upravljanja električnim i elektronskim otpadom. Svrha takve saradnje je stvaranje osnove za dalji razvoj i uspješne zajedničke akcije na polju uspostavljanja nove besplatne usluge pravilnog odlaganja ove vrste otpada za građane. 

O električnom i elektronskom otpadu

E-otpad sadrži vrijedne, a u pojedinim komponentama opasne hemijske supstance koje su kancerogene, izazivaju različita oboljenja i zagađenja ukoliko se ne odlažu pravilno. Svrha pravilnog odlaganja je da se obezbijedi "čist" otpad za ručnu ili mehaničku obradu, a zatim i reciklažu. ZEOS eko-sistem u službi ovlaštenog operatera je obezbijedio besplatnu uslugu zbrinjavanja ove vrste otpada za građane i pravna lica. Građanima je na raspolaganju cjelokupna ZEOS-ova infrastruktura, a pravna lica predaju elektronski otpad putem naloga ovdje.

#ZEOSekosistem #NeGomilajRecikliraj

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj